top of page

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Autisme in Balans

1. TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn vanaf 1 januari 2020 van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Autisme in Balans als opdrachtnemer optreedt.  In deze voorwaarden wordt onder verstaan: Zelfstandige Zonder Personeel. De deelnemer is de wederpartij van Autisme in Balans die een product of dienst afneemt.

 

2. INSCHRIJVING

 1. De overeenkomst c.q. inschrijving komt tot stand op het moment dat de deelnemer te kennen geeft, via e-mail, onze website, sociale media of telefoon, deel te willen nemen aan een groep, workshop of activiteit en aanvaardt dat Autisme in Balans een bevestiging van inschrijving stuurt. De overeenkomst wordt definitief na het verlopen van de termijn gesteld onder artikel 5.1. (annuleringsvoorwaarden). De overeenkomst wordt ook definitief na een telefonische of persoonlijke kennismaking.

 2. De deelnemer ontvangt van Autisme in Balans via e-mail een bevestiging met daarin de overeengekomen afspraken, datum van een het kennismakingsgesprek, training of activiteit en opgave van de aan te leveren deelnemersgegevens. Met het verstrekken van de gevraagde gegevens aan of door deel te nemen aan een activiteit van Autisme in Balans, verklaart de deelnemer de algemene voorwaarden op de website te hebben en gelezen en ermee akkoord te gaan.

 3. Het staat Autisme in Balans vrij om op basis van de door de deelnemer verstrekte gegevens, te besluiten de kandidaat niet te laten deelnemen aan de activiteit, workshop of groep.

 4. De deelnemer wordt verwezen naar de algemene voorwaarden op de website van Autisme in Balans.

 

3. PRIVACY

 1. De door de deelnemer verstrekte informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

 2. De door de deelnemer t.b.v. de training of activiteit verstrekte gegevens worden tot twee jaar na de training of activiteit door Autisme in Balans bewaard. Vervolgens wordt deze informatie vernietigd, met uitzondering van de informatie die Autisme in Balans voor wetgeving verplicht is te bewaren. In het kader van de overeenkomst tussen Autisme in Balans en deelnemer schrijft de wetgever voor dat debiteurengegevens zeven jaar worden bewaard op een Europese server. 

4. BETALINGSVOORWAARDEN

 1. De deelnemer ontvangt een digitale factuur, tenzij de factuur door derden, of anders overeengekomen, wordt voldaan. Deze dient binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn betaald, tenzij anders overeengekomen.

 2. Bij een eventuele incassoprocedure, komen de incassokosten voor rekening van de deelnemer.

 3. In het geval van creditering stort Autisme in Balans het bedrag in kwestie binnen 30 dagen na datum van de creditnota terug.

5. ANNULERINGSVOORWAARDEN

 1. De deelnemer heeft na acceptatie van de algemene voorwaarden 14 dagen bedenktijd. Binnen deze 14 dagen kan de training of activiteit kosteloos en zonder opgave van redenen worden geannuleerd. De bedenktijd van 14 dagen vervalt als de startdatum van de activiteit binnen deze termijn plaatsvindt.

 2. Bij annulering door de deelnemer aan een training of activiteit na deze bedenkperiode van 14 dagen en tot 2 weken voor de geplande aanvang, berekent Autisme in Balans €75 administratiekosten.

 3. Bij annulering tot 1 week voor aanvang, brengt Autisme in Balans de helft van het cursusgeld in rekening.

 4. Bij annulering binnen 1 week voor aanvang of gedurende de activiteit, wordt het gehele cursusgeld in rekening gebracht. Tenzij degene die zich oorspronkelijk had ingeschreven een andere – nog niet aangemelde – deelnemer voordraagt die voldoet aan de voorwaarden voor deelname (dit ter beoordeling aan Autisme in Balans en meedoet.

 5. Indien de deelnemer de deelname wil verzetten naar een training op andere data of locatie is dit in principe mogelijk, na overleg met en instemming van Autisme in Balans.

 

6. ANNULERING VAN INDIVIDUELE AFSPRAKEN 

 1. Gratis en vrijblijvende kennismakingsgesprekken dienen uiterlijk 24 uur vóór aanvang van de geplande afspraak te worden geannuleerd. Bij te laat afmelden, vervalt de geplande afspraak en rekent €50.

 2. De deelnemer ontvangt na het maken van een vervolgafspraak de algemene voorwaarden en heeft vanaf dat moment 14 dagen de tijd om de individuele training of activiteit kosteloos te annuleren. De bedenktijd van 14 dagen vervalt als de startdatum van de activiteit binnen deze termijn plaatsvindt. Bij annulering door de deelnemer van een individuele training of activiteit na deze bedenkperiode van 14 dagen, maar minimaal 24 uur voor de afspraak, berekent Autisme in Balans €35 administratiekosten.

 3. Bij annulering door de deelnemer van een individuele training of activiteit korter dan 24 uur vóór aanvang van de geplande afspraak, vervalt de geplande sessie en rekent Autisme in Balans een sessie à €60. Voor een extra sessie of inhaalsessie wordt separaat €60 in rekening gebracht.

 

7. AFGELASTEN VAN EEN TRAINING, ACTIVITEIT OF BIJEENKOMST

 1. Autisme in Balans behoudt zich het recht voor wegens te weinig aanmeldingen of andere onvoorziene omstandigheden trainingen of bijeenkomsten te annuleren of data te wijzigen. Autisme in Balans streeft ernaar de deelnemer(s) hierover 72 uur voor aanvang te informeren. In deze gevallen vindt restitutie van het betaalde cursusgeld plaats, tenzij de deelnemer besluit deel te nemen aan een andere training.

 

8. AANSPRAKELIJKHEID

 1. Deelname aan de trainingen en activiteiten van Autisme in Balans is geheel voor eigen risico. Bij twijfel over zijn/haar gezondheid wordt de deelnemer geadviseerd de huisarts te raadplegen. Bij twijfel wordt de specifieke klacht altijd met de betreffende trainer gedeeld. De deelnemer blijft altijd zelf verantwoordelijk.

 2. Indien de deelnemer onder behandeling is van een professioneel hulpverlener, zorgt de deelnemer indien nodig voor afstemming met en toestemming van deze hulpverlener voor deelname aan de training.

 3. Autisme in Balans verplicht zich de trainingen en andere activiteiten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Autisme in Balans aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige vorm van lichamelijk of persoonlijk letsel ten gevolge van deelname aan een van de activiteiten van Autisme in Balans, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Autisme in Balans. In geen geval is Autisme in Balans aansprakelijk voor indirecte dan wel gevolgschade, zoals bijvoorbeeld gederfde inkomsten.

 4. De eventuele aansprakelijkheid van Autisme in Balans is steeds beperkt tot ten hoogste het door de deelnemer/opdrachtgever aan Autisme in Balans voor de activiteit verschuldigde bedrag, waarbij een reeks van gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

 5. Autisme in Balans zal bij het inschakelen van niet tot haar organisatie behorende derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten.

 6. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de deelnemer of opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

 

9. KLACHTENREGELING

 1. Binnen Autisme in Balans wordt gewerkt op basis van deskundigheid, eerlijkheid, transparantie en vertrouwen. Indien een deelnemer of opdrachtgever, alle goede intenties ten spijt, een klacht heeft kan de deelnemer dit zowel schriftelijk als mondeling kenbaar maken aan Autisme in Balans. Indien de deelnemer aangeeft dat de klacht schriftelijk dient te worden afgehandeld, ontvangt de deelnemer allereerst een bevestiging van de klacht. Alle klachten worden in behandeling genomen. Bij voorkeur wordt samen bekeken wat er nodig is om de klacht op te lossen. Indien de deelnemer aangeeft de klacht schriftelijk te willen afhandelen, ontvangt de deelnemer binnen zes weken een reactie op de klacht. Indien de deelnemer van mening is dat de klacht niet goed is behandeld, kan de deelnemer zich wenden tot de klachtencommissie van de betrokken therapeut, trainer of coach.

 2. Eventuele klachten over de door Autisme in Balans geleverde diensten dienen mondeling of schriftelijk en gemotiveerd aan Autisme in Balans kenbaar te worden gemaakt. Het indienen van een klacht ontslaat deelnemer of opdrachtgever niet van de betalingsverplichting.

10. COPYRIGHT EN RECHTEN

 1. Alle materialen, teksten, audio-instructies, downloads etc. die in het kader van een training, workshop of activiteit van Autisme in Balans worden verstrekt of die te vinden zijn op de website van Autisme in Balans, op sociale media, in blogs of nieuwsbrieven etc. zijn (tenzij expliciet anders vermeld op deze materialen) het exclusieve eigendom van Autisme in Balans en zijn beschermd onder Nederlandse en internationale wetgeving. Bij publicatie of citaat dient de naam van Autisme in Balans te worden vermeld. Gebruik door derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Autisme in Balans is niet toegestaan.

11. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER 

 1. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen welke naar aanleiding van een overeenkomst mochten ontstaan, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Groningen.

bottom of page
Autisme in Balans